| HOME | CONTACT |
 
 

台北市租賃商業同業公會第十三屆理監事名冊
理事長 李源鐘 先生
理事
陳鳳龍 先生 陳俊彬 先生 徐瓊強 先生 孫宏元 先生 李源鐘 先生
魏哲弘 先生 沈文斌 先生 許國興 先生 廖文忠 先生 孟昭明 先生
蔡志賢 先生 蔡見興 先生 邵正明 先生 蔡奇峯 先生 林宜村 先生
楊善真 先生  李明仁 先生 侯明欽 先生 林佳亨 先生 廖柏祺 先生
劉如山 先生      
         
監事
許玉樹 先生 戴碧昌 先生 鄭振宏 先生 周瑞燦 先生 何淑華 小姐
 
 
 
 
 
灣金融服務業聯合總會

 
copyright © 2004 Taipei Leasing Association .R.O.C All Rights Reserved.